ALGEMENE VOORWAARDEN Quizzzit
 
ALGEMEEN DEEL

Artikel 1: Toepassingsgebied / Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Quizzzit (KvK 66808545), waaronder doch niet uitsluitend op de diensten en werkzaamheden die betrekking hebben op de hierna genoemde overeenkomsten van Quizzzit:
  1. abonnementen;
  2. eenmalige huurovereenkomsten;
 2. Het algemene deel van deze voorwaarden (artikel 1 t/m 18) is op alle in artikel 1.1 genoemde overeenkomsten van toepassing. Het algemene deel van deze voorwaarden geldt naast de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden (vanaf artikel 19) gelden voor zover de betreffende overeenkomst daar op ziet. Voor de toepassing van het specifieke voorwaarden dient dus naar de soort overeengekomen Overeenkomst te worden gekeken.

 
Artikel 2: Definities

Wanneer in deze voorwaarden de volgende termen worden genoemd, wordt daarmee bedoeld:

 1. Materiaal:  Alle zaken die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst van Quizzzit ontvangt en voor de duur van de Overeenkomst (in bruikleen) zal houden. Voor zaken die niet expliciet in deze voorwaarden of de Overeenkomst zijn genoemd, dient Opdrachtgever zelf te zorgen.
 2. Opdrachtgever: De partij waarmee Quizzzit een Overeenkomst aangaat.
 3. Ontvangen / leveren: Waar in deze overeenkomst over ontvangen en/of leveren wordt gesproken, geldt dat de Quiz(zen) bij Opdrachtgever ontvangen of geleverd zijn, wanneer Quizzzit deze toegankelijk voor Opdrachtgever heeft gemaakt door middel van plaatsing in het downloadportaal, of het versturen van de link waarmee de Quiz(zen) gedownload kan worden of door middel van het verstrekken van de hardware waarmee de Quiz(zen) afgespeeld kan worden.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst die Opdrachtgever met Quizzzit aangaat ter zake het gebruiken van de Quiz(zen) van Quizzzit. Afhankelijk van het soort Overeenkomst kan dit een abonnement of een eenmalige huurovereenkomst zijn.
 5. Quizzzit:  Vennootschap onder firma Quizzzit.
 6. Quiz/Quizzen: Het product / de dienst dat Quizzzit in het kader van de Overeenkomst ontwikkelt en levert en waartoe Opdrachtgever een gebruiksrecht ontvangt. Dit betreft een spelconcept, Quiz(zen), waarvan Quizzzit de content maakt.
 7. Schriftelijk en  Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden per aangetekende ontvangst post en/of e-mail  verstaan. Bij een e-mail heeft te gelden dat een e-mail pas als ontvangen geldt, nadat de ontvangst daarvan door Quizzzit zelf is bevestigd dan wel nadat Quizzzit daarop inhoudelijk heeft gereageerd. Een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging, geldt derhalve niet als een bevestiging van de ontvangst in het kader van deze voorwaarden.
 8. Stemkasten:  Deelname aan Quiz(zen) is enkel mogelijk door gebruikmaking van stemkasten. Waar in deze Overeenkomst Materiaal wordt geschreven, worden ook de Stemkasten bedoeld, voor zover niet expliciet anders vermeld. 

Artikel 3: Offertes / aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld komt de offerte of de aanbieding twintig (20) dagen nadat deze aan Opdrachtgever is voorgelegd, van rechtswege te vervallen. Wanneer zich een wijziging in de omstandigheden aan de zijde van Quizzzit voordoet, welke tot gevolg heeft dat Quizzzit een aanbieding/offerte redelijkerwijze niet meer kan nakomen, stelt Quizzzit Opdrachtgever daarvan per ommegaande na kennisgeving daarvan in kennis. Alsdan komt de offerte/aanbieding, ook wanneer deze door Opdrachtgever is aanvaard, na berichtgeving van Quizzzit aan opdrachtgever van rechtswege te vervallen. Indien mogelijk zal Quizzzit Opdrachtgever een nieuwe aanbieding / offerte voorleggen.
 2. Bij het opstellen van offertes/aanbiedingen neemt Quizzzit zorgvuldigheid in acht. Voor zoverinformatie uit de offerte/aanbieding onjuist blijkt te zijn of een offerte/aanbieding, zoals artikel3.1 omschreven, komt te vervallen, kan Opdrachtgever daaraan géén rechten ontlenen.
 3. Voor zover in de offerte en/of aanbieding niet specifiek omschreven, zijn de daarin vermelde prijzen exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 4. Indien de aanvaarding van de offerte/aanbieding afwijkt van de offerte/het aanbod van Quizzzit, is Quizzzit daaraan niet gebonden. 
 5. Door ondertekening en/of instemming van Opdrachtgever met een offerte/aanbieding van Quizzzit, behoudens de in artikel 3.4 bedoelde gewijzigde instemming, is Opdrachtgever gebonden aan de offerte. Verder is Opdrachtgever verplicht om een overeenkomst met Quizzzit tot stand te laten komen waarin de offerte en specifieke voorwaarden worden neergelegd. Voor zover geen andere ingangsdatum in de Overeenkomst is opgenomen, komt deze tot stand nadat ondertekening daarvan door beide partijen heeft plaatsgevonden.  

Artikel 4: Quiz(zen)

 1. Quizzzit ontwikkelt en exploiteert Quiz(zen) waarvoor Opdrachtgever een, conform de Overeenkomst beperkt, gebruiksrecht verkrijgt.
 2. De Quiz(zen) hebben standaard 75 vragen.
 3. Zonder andersluidende specifieke afspraken kan Quizzzit naar eigen inzicht bepalen welke Quiz(zen) in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever worden geleverd.
 4. Quizzzit bepaalt zelf de inhoud en invulling van de content van de door haar geleverde Quiz(zen). Opdrachtgever heeft dienaangaande géén zeggenschap. Quizzzit probeert zoveel mogelijk variatie in de (content van de) Quiz(zen) aan te brengen die zij in het kader van deOvereenkomst levert. Wanneer van deze variatie geen sprake is, levert dat geen tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Quizzzit op. 
 5. Wanneer Opdrachtgever inspraak in de content van Quiz(zen) wenst te hebben, is dat enkel mogelijk wanneer Opdrachtgever een quiz door Quizzzit op maat laat maken. 
 6. Deelname aan en gebruikmaking van de Quiz(zen) is enkel mogelijk met behulp van de door Quizzzit geleverde Stemkasten.

Artikel 5: Gebruiksrecht

 1. Op grond van de Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever, voor de duur van de Overeenkomst, een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruiken van de Quiz(zen) op de wijze en voor de duur en frequentie zoals nader omschreven in de Overeenkomst of het specifieke deel van deze voorwaarden. 
 2. Het gebruiksrecht omvat één licentie, die verbonden is aan de in artikel 5.4 bedoelde locatie. Indien Opdrachtgever de Quiz(zen) op meerdere locaties wenst te gebruiken, dient Opdrachtgever voor iedere afzonderlijke locatie een licentie van Quizzzit te verkrijgen.
 3. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever is niet overdraagbaar en niet in sub-licentie uit te geven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizzzit, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Quiz(zen) na te maken, te verhuren, leasen in sub-licentie uit te geven, te verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid/bewaring te geven / over te dragen, onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden af te staan.
 4. Het gebruiksrecht van de Quiz(zen) is verbonden aan de specifiek in de Overeenkomst opgenomen locatie. Opdrachtgever mag deze locatie zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quizzzit niet wijzigen. Wanneer partijen geen expliciete locatie bij Overeenkomst zijn overeengekomen, wordt als locatie bedoeld het adres waar het Materiaal is afgegeven dan wel (per post wordt) afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan het kantooradres van Opdrachtgever. 
 5. Op de in artikel 5.3 bedoelde locatie mag Opdrachtgever de Quiz(zen) voor eigen gewin exploiteren door het bijvoorbeeld organiseren van een quizavond waaraan deelnemers tegen betaling kunnen deelnemen.
 6. Op het moment van eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor komt het gebruiksrecht direct en van rechtswege te vervallen.
 7. Zonder andersluidende afspraken blijft Quizzzit eigenaar van het Materiaal. Het in artikel 5.1 tot en met 5.5 vermelde is eveneens van toepassing op het gebruiksrecht van het Materiaal.
 8. Binnen de grenzen van de Overeenkomst is het Opdrachtgever enkel toegestaan om de handelsnaam en het logo van Quizzzit te gebruiken bij het presenteren en identificeren van de Quiz(zen). Het is Opdrachtgever toegestaan de handelsnaam en het logo te verwerken in eigen reclame en/of advertentie, uitsluitend voor zover het doel daarvan is het wekken van interesse bij derden voor een evenement waarbij de Quiz(zen) centraal staat dan wel daarvan onderdeel uitmaken.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om de instructies van Quizzzit ter zake (het gebruik van) de Quiz(zen) en (het gebruik van) het Materiaal nauwgezet op te volgen. De instructies zijn tevens neergelegd in de handleiding en het quizmasterboek dat Opdrachtgever van Quizzzit ontvangt.
 2. Opdrachtgever is verplicht het Materiaal als een goed gebruiker betaamt te beheren enverzorgen. Daartoe behoort onder meer, doch niet uitsluitend, het gebruiken van het Materiaal al dan niet door derden zonder dat dit beschadigd raakt, het schoonhouden van het Materiaal wanneer het vuil is, het Materiaal adequaat te beveiligen zowel, doch niet uitsluitend, tegen diefstal en weersinvloeden die schadelijk voor het Materiaal zijn. In dat kader wijs Quizzzit erop dat het Materiaal droog dient te worden gehouden. Het mag niet in een vochtige ruimte worden opgeslagen, in verband met de gevoeligheid van het Materiaal bij blootstelling aan vochtigheid. 
 3. Opdrachtgever dient de batterijen van de Stemkasten iedere twee jaar, preventief, voor eigenrekening, te vernieuwen, uitgezonderd is de situatie van een eenmalige Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor het op de locatie aanwezig zijn van de juiste stroomvoorzieningen voor het Materiaal met de juiste spanningsaansluiting. Het niet aanwezig zijn daarvan op de locatie is voor eigen rekening en risico voor Opdrachtgever.
 5. Het is Opdrachtgever verboden om de Quiz(zen) en het Materiaal te wijzigen dan wel daarin verandering aan te brengen. Dit geldt eveneens voor de bij de levering op het Materiaal aanwezig zijnde reclame, merken en overige zaken, welke Opdrachtgever niet van het Materiaal mag verwijderen of wijzigen.
 6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat derden het Materiaal niet beplakken en/of daarop anderszins zaken aanbrengen, ongeacht het feit of deze al dan niet van het Materiaal verwijderd kunnen worden.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de spelregels ter zake de Quiz(zen) bekend zijn bij de deelnemers en worden nageleefd. 
 8. Indien beslag op het Materiaal wordt gelegd is Opdrachtgever verplicht de beslaglegger per omgaande in kennis te stellen van de hoedanigheid van Quizzzit als eigenaar van het Materiaal evenals Opdrachtgever Quizzzit per omgaande van het op het Materiaal gelegen beslag in kennis dient te stellen. Uitgezonderd hiervan is de situatie dat Opdrachtgever zelf eigenaar is van de zaken waarop beslag ligt is.
 9. Voor het geval ter zake het Materiaal een beroep op de door Opdrachtgever afgesloten verzekering(en) dien te worden gedaan, dient Opdrachtgever op eerste verzoek van Quizzzit alle medewerking te verlenen voor het cederen van zijn vordering op de verzekeraar aan Quizzzit.
 10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de deelnemers aan de Quiz(zen) en dient hen te verplichten de (content van de) Quiz(zen) niet te dupliceren, kopiëren.

Artikel 7: (Intellectuele) Eigendomsrechten en rechten Derden

 1. Door het van kracht worden van de Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht. Er vindt géén overdracht van welk ander recht dan ook plaats.
 2. Alle intellectueel eigendomsrechten op de (content van de) Quiz(zen) en/of het promotie-/reclamemateriaal, rust bij Quizzzit. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de (content van de) Quiz(zen) of onderdelen daarvan te kopiëren dan wel via internet te openbaren. Het openbaren van de Quiz(zen) is enkel toegestaan op de locatie van Opdrachtgever en binnen de grenzen van de Overeenkomst. 
 3. Het (Intellectueel) Eigendom van de Handelsnaam en het logo van Quizzzit, rust bij Quizzzit. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze Handelsnaam of het logo te gebruiken, behoudens op de in artikel 5.8 omschreven wijze, dan wel als merk te registreren.
 4. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Quizzzit in de Quiz(zen) materiaal verwerkt waarop rechten van derden rusten. Quizzzit neemt de grootste zorg in acht om ervoor te zorgen dat de rechten van deze derden gerespecteerd worden. Opdrachtgever dient alle rechten van derden ter zake de (content) van de Quiz(zen) te eerbiedigen. Zodra een derde in het kader van de Overeenkomst melding bij Opdrachtgever maakt van het plaatsvinden van een inbreuk op een recht van deze derde, is Opdrachtgever verplicht daarvan direct melding bij Quizzzit te maken.  
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendom van Quizzzit te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ter zake de Quiz(zen) bij derden kenbaar te maken, dan wel op andere wijze de indruk te wekken dat de Quiz(zen) haar (intellectueel) eigendom is dan wel door haar is gemaakt.  

Artikel 8: Technische ondersteuning en storingen

 1. In het kader van de Overeenkomst biedt Quizzzit technische ondersteuning aan Opdrachtgever. Ondersteuning houdt in: het beantwoorden van vragen, het bieden van hulp bij storingen. De ondersteuning vindt telefonisch, per e-mail, of via teamviewer plaats. Quizzzit behoeft niet ter plaatse te komen kijken wanneer ondersteuning op de hiervoor aangegeven wijzen mogelijk is. Opdrachtgever is verplicht deze mogelijkheden voor Quizzzit beschikbaar te maken, door het hebben van een werkende internetverbinding en/of het geïnstalleerd hebben van teamviewer en/of het telefonisch bereikbaar zijn.  
 2. Wanneer Opdrachtgever Quizzzit ondanks artikel 8.1 verzoekt ter plaatse ondersteuning te komen bieden, is Quizzzit gerechtigd daarvoor de door haar gemaakte kosten, waaronder doch niet uitsluitend beperkt tot uurloon ad € 75,= (exclusief BTW) en vervoerskosten, volledig bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer blijkt dat de ondersteuning ter plaatse noodzakelijk is ten gevolge van een fout van Quizzzit, komen de kosten voor de ondersteuning voor rekening van Quizzzit. Quizzzit behoudt echter het recht om ondersteuning op afstand te laten plaatsvinden, wanneer op die manier de fout eveneens hersteld kan worden. 
 3. Quizzzit biedt ondersteuning op werkdagen tussen 08.30 uur en 21.00 uur en in de weekenden tussen 10:00 en 20:00 uur Quizzzit is bereikbaar op het nummer 0411-602425 of per e-mail info@quizzzit.nl
 4. Wanneer zich een storing in het Materiaal en/of Quiz(zen) voordoet, dient Opdrachtgever daarvan direct melding bij Quizzzit te maken.
 5. Storingen of defecten kunnen op de in artikel 8.3 gemelde tijdstippen worden gemeld.
 6. Quizzzit spant zich ervoor in een storing of defect zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding te verhelpen op een door Quizzzit zelf te bepalen wijze, die zij het meest passend acht.
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quizzzit, is het Opdrachtgever niet toegestaan de storing of het defect door een derde te laten verhelpen.
 8. Op het moment dat het defect of de storing van technische aard is en ontstaan is bij een normaal gebruik van het Materiaal en/of Quiz(zen) en niet toe te rekenen is aan Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is (waartoe deelnemers aan de Quiz(zen) behoren), komen de kosten van het verhelpen van de storing / het defect voor rekening van Quizzzit. In alle overige gevallen komen alle kosten ter zake het verhelpen van de storing / het defect al dan niet door herstel of vervanging, volledig voor rekening van Opdrachtgever. Daartoe behoort de situatie dat een storing of defect het gevolg is van oneigenlijk of onjuist gebruik, of molest of door verlies (op welke wijze dan ook) of diefstal van het Materiaal, ongeacht het feit of Opdrachtgeverof een derde de veroorzaker daarvan is.
 9. Quizzzit is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever door een defect of storing lijdt, behoudens de situatie dat deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Quizzzit zelf of van haar leidinggevenden.  

Artikel 9: Borg

 1. Opdrachtgever is in het kader van Overeenkomst een (eenmalige) borgsom van € 250,= aan Quizzzit verschuldigd. Opdrachtgever is de borgsom bij vooruitbetaling – per omgaande na totstandkoming van de Overeenkomst – aan Quizzzit verschuldigd. 
 2. Zolang Opdrachtgever de borgsom niet heeft betaald, hoeft Quizzzit het gebruiksrecht van de Quiz(zen) en/of het Materiaal niet aan Opdrachtgever te verstrekken. Het niet tijdig voldoen van de borgsom door Opdrachtgever en de eventueel daaraan verbonden gevolgen, komt volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Met inachtneming van artikel 6 is Opdrachtgever in volle omvang verantwoordelijk voor het Materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst van Quizzzit in bruikleen ontvangt. Deze verantwoordelijkheid bestaat vanaf het moment dat het Materiaal de locatie van Quizzzit heeft verlaten tot het moment dat het Materiaal door Quizzzit retour is ontvangen. Voor zover schade aan het Materiaal ontstaat, ongeacht de reden daarvoor, in de periode dat Opdrachtnemer daarvoor verantwoordelijk is, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor deze schade.
 4. Quizzzit is gerechtigd schade aan het Materiaal met de door Opdrachtgever betaalde borgsom te verrekenen. Voor zover de schade aan het Materiaal de hoogte van de borgsom overstijgt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor het schadebedrag dat de borgsom overstijgt. Opdrachtgever dient dit bedrag op eerste verzoek aan Quizzzit op de door Quizzzit aangegeven wijze te betalen. Slechts wanneer de Materialen zonder schade retour worden geleverd, zal Quizzzit de volledige borgsom aan Opdrachtgever terugstorten.
 5. Specifiek geldt: Mocht(en) er tijdens het event stemkastjes verloren gaan is Quizzzit genoodzaakt €30 in rekening te brengen.

Artikel 10: Betaling en verzendkosten

 1. Opdrachtgever is van rechtswege, dus zonder dat een ingebrekestelling verzonden hoeft te worden, in verzuim door het eenmalig niet (tijdig) betalen van een op grond van de Overeenkomst verschuldigde betalingstermijn dan wel door het niet betalen van een factuur van Quizzzit binnen de vervaltermijn van veertien dagen na factuurdatum.
 2. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever van rechtswege buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag aan Quizzzit verschuldigd. De berekening daarvan geschiedt volgens de volgende staffel:
  1. 15% over de eerste € 2.500,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
  2. 10% over de volgende € 2.500,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
  3. 5% over de volgende € 5.000,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
  4. 1% over de volgende € 190.000,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom van de vordering met een maximum van € 6.775,=
 3. Wanneer Opdrachtgever nalaat een achterstand bij Quizzzit in te lopen en Quizzzit voor het incasseren van haar vordering op Opdrachtgever kosten dient te maken, door onder andere de hulp van een derde in te schakelen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor en verplicht om, alle door Quizzzit ten behoeve van het incasseren van de bedoelde vordering gemaakte en bij Quizzzit in rekening gebrachte kosten, in de breedste zin des woords, te vergoeden. 
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is met haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, is Quizzzit gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever en voor rekening en risico van Opdrachtgever, al zijn uit de Overeenkomst jegens Opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens Quizzzit is nagekomen. 
 5. Het recht van opschorting is aan de zijde van Opdrachtgever uitgesloten.
 6. Voor zover Opdrachtgever een vordering op Quizzzit zou hebben, is Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quizzzit, niet bevoegd deze vordering te verrekenen met een vordering van Quizzzit op Opdrachtgever.
 7. Voor zover Quizzzit verzendkosten dient te betalen voor het laten toekomen aan Opdrachtgever van het Materiaal dan wel Opdrachtgever verzendkosten verschuldigd is voor het aan Quizzzit retourneren van het Materiaal, komen deze kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel 11: (Muziek)rechten

 1. In de Quiz(zen) kunnen geluidsfragmenten zijn verwerkt, waarvoor rechten moeten worden afgedragen aan de betreffende auteursrechtenorganisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten die niet in de Overeenkomst zijn inbegrepen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een licentie ter zake die geluidsfragmenten met de betreffende auteursrechtenorganisatie en het betalen van de daarvoor verschuldigde kosten bij de auteursrechtenorganisatie.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Quizzzit van alle aanspraken van deze auteursrechtenorganisaties.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Quizzzit is uitsluitend aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Quizzzit zelf of van haar leidinggevenden.
 2. Quizzzit is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, ook niet wanneer deze is ontstaan door het niet althans slecht functioneren van Materiaal afkomstig van Quizzzit of software welke Quizzzit gebruikt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Quizzzit van de schade van derden die uit de Overeenkomst voortvloeien welke schade al dan niet ontstaat door het niet respecteren van Opdrachtgever van de rechten van deze derden.
 4. Voor zover zou worden geoordeeld dat Quizzzit schade van Opdrachtgever dient te vergoeden, wordt deze schade beperkt tot, afhankelijk van de aard van de Overeenkomst, de factuurwaarde van de Overeenkomst (bij eenmalige Overeenkomsten) dan wel tot het door Opdrachtgever aan Quizzzit verschuldigde maandbedrag waarin de schade is ontstaan. 
 5. Voor zover zich een schadeveroorzakende situatie zou voordoen, heeft Quizzzit te allen tijde het recht deze situatie te verhelpen, in welk geval Quizzzit daarvoor niet voor een schadebedrag kan worden aangesproken.  

Artikel 13: Ontbinding

 1.  Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:
  1. de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en dienaangaande in verzuim is. De partij die zijn verplichtingen niet nakomt dient een redelijke termijn, van minimaal veertien dagen, te krijgen om de Overeenkomst alsnog na te komen, bij gebreke waarvan de andere partij tot ontbinding van de Overeenkomst kan overgaan;
  2. in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, dan wel dienaangaande een verzoekschrift indient of, in geval van faillissement een verzoekschrift door een derde wordt ingediend. In dit geval kan ontbinding per ommegaande plaatsvinden;
  3. haar bedrijfsactiviteiten staakt dan wel op een andere wijze blijk geeft van het feit dat de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet meer zal / kan nakomen. In dit geval kan ontbinding per ommegaande plaatsvinden.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is Quizzzit gerechtigd het Materiaal direct bij Opdrachtgever terug te halen / te vorderen dan wel dient Opdrachtgever het Materiaal op eerste verzoek aan Quizzzit te retourneren op de door Quizzzit aangegeven wijze en is Quizzzit gerechtigd het gebruik door Opdrachtgever van de Quiz(zen) per omgaande onmogelijk te maken.
 3. Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te wijten is:
  1. komen de met het retourneren van het Materiaal gemoeide kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever;
  2. is Opdrachtgever verplicht de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst door Quizzzit geleden schade, waaronder omzetderving, volledig te vergoeden.
 4. Ongeacht de reden voor de ontbinding van de Overeenkomst, blijft Opdrachtgever verplicht het Materiaal als een goed gebruiker betaamt, te bewaren, verzorgen en verzekerd te houden totdat het Materiaal door Quizzzit is opgehaald.  

Artikel 14: Quiz op Maat

 1. Quizzzit kan op verzoek van Opdrachtgever (een) Quiz(zen) op maat maken, waarbij Quizzzit rekening houdt met de specifieke wensen van Opdrachtgever.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever, kan Quizzzit een offerte ter zake een Quiz op maat uitbrengen.
 3. Nadat Opdrachtgever de opdracht aan Quizzzit heeft verstrekt voor het maken van een Quiz op maat,, kan Opdrachtgever de Overeenkomst alleen (tussentijds) beëindigen, wanneer hij alle door Quizzzit in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten vergoedt. 
 4. Behoudens andersluidende afspraken, blijven de auteursrechten ter zake de Quiz op maat bij Quizzzit rusten en worden deze niet aan Opdrachtgever overgedragen.
 5. Betreffende de Quiz op maat ontvangt Opdrachtgever een exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Zonder voorafgaande toestemming van Quizzzit is het Opdrachtgever niet toegestaan de Quiz op maat te verkopen dan wel aan een ander in gebruik (al dan niet tegen vergoeding) te geven.

Artikel 15: Diversen

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst, behoudens de expliciet in deze voorwaarden genoemde wijzigingen, worden slechts na voorafgaand overleg en voorafgaande schriftelijke instemming van partijen van kracht.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizzzit is Opdrachtgever niet gerechtigd bevoegdheden, (voor)rechten en actiën/vorderingen uit de Overeenkomst aan (een) derde(n) over te dragen. 
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizzzit is Opdrachtgever evenmin gerechtigd (een) derde(n) in diens plaats van de Overeenkomst te laten treden.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. Quizzzit en Opdrachtgever verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – met inachtneming van de strekking van de Overeenkomst en van toepassing zijnde voorwaarden – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
 5. Quizzzit is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De eenzijdig gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf het moment van wijziging op de Overeenkomst van toepassing.
 6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, wijst Quizzzit uitdrukkelijk van de hand. Voor zover er onduidelijkheid bestaat over de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van Quizzzit te allen tijde over de voorwaarden van Opdrachtgever.
 7. Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtgever, neemt Quizzzit niet meer verplichtingen op zich dan de verplichtingen die, met inachtneming van deze voorwaarden, uit de afspraken voortvloeien.
 8. Indien Quizzzit niet steeds de strikte naleving van deze algemene en specifieke voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Quizzzit in enigerlei mate het recht vrijgeeft om de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden door Opdrachtgever te verlangen. 
 9. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te vinden op de website van Quizzzit www.quizzzit.nl. 

Artikel 16: Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

 1. De Overeenkomst en algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden dan wel geschillen die daarmee samenhangen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN DEEL A: Abonnement en bruikleen

Artikel 17: Abonnement en ontvangst Quiz(zen)

 1. Opdrachtgever kan een maandelijks of kwartaalabonnement bij Quizzzit afsluiten.
 2. De Quiz(zen) wordt door Quizzzit aangeboden door middel van een link of via een downloadportaal. Zodra de Quiz(zen) via de link gedownload kan worden ontvangt Opdrachtgever een e-mail met de link evenals Opdrachtgever een e-mail ontvangt wanneer de Quiz(zen) via het downloadporttaal toegankelijk is.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van de in artikel 17.2 bedoelde e-mails. Het niet ontvangen van de e-mails door Opdrachtgever, terwijl Quizzzit een juist e-mailadres gebruikt, wordt niet als een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Quizzzit beschouwd. Dit komt voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever. 
 4. Bij een maandabonnement ontvangt Opdrachtgever iedere maand, minimaal vijf dagen voor de eerste dag van de nieuwe maand doch uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand om 12.00 uur, op de in artikel 17.2 aangegeven wijze, (de toegang tot) een nieuwe Quiz, welke Opdrachtgever gedurende de maand op de in de Overeenkomst en deze voorwaarden aangegeven wijze kan gebruiken. 
 5. Bij een kwartaalabonnement ontvangt Opdrachtgever, minimaal vijf dagen voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal, doch uiterlijk op de eerste dag van ieder nieuw kwartaal om 12.00 uur, op de in artikel 17.2 aangegeven wijze, (de toegang tot) een nieuwe Quiz welke Opdrachtgever gedurende het kwartaal op de in de Overeenkomst en deze voorwaarden aangegeven wijze kan gebruiken. In het kader van deze Overeenkomst betreft een kwartaal een periode van drie aaneengesloten maanden, ingaande vanaf de ingangsdatum genoemd in de Overeenkomst.
 6. Na het verstrijken van de maand / het kwartaal, doch uiterlijk op hetzelfde moment waarop de nieuwe Quiz(zen), zoals sub 17.4 en 17.5 bedoeld, voor Opdrachtgever toegankelijk is, komt het gebruiksrecht van de Quiz(zen) van de aflopende maand van rechtswege te vervallen, doordat de Quiz(zen) door Quizzzit ontoegankelijk wordt gemaakt. Door het vervallen van Quiz(zen) kan deze niet meer door Opdrachtgever worden gebruikt.
 7. Opdrachtgever heeft geen inspraak in de Quiz(zen) die Quizzzit in het kader van de Overeenkomst levert.
 8. Indien Opdrachtgever andere Quiz(zen) wenst te ontvangen dan de door Quizzzit in het kader van de Overeenkomst geleverde Quiz(zen), is dat enkel mogelijk tegen betaling van een meerprijs. Behoudens andersluidende afspraken is er ter zake die Quiz(zen) sprake van een eenmalig gebruiksrecht als ware er sprake van een eenmalige huurovereenkomst.

Artikel 18: Opzeggen Abonnement

 1. Het abonnement wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst neergelegde duur. Bij gebreke van het opnemen van een ingangsdatum, wordt als ingangsdatum gehanteerd de datum waarop beide partijen de Overeenkomst hebben ondertekend, dan wel bij gebreke daarvan het moment waarop uit de feiten en omstandigheden duidelijk is dat aan de in de Overeenkomst neergelegde afspraken door partijen uitvoering wordt gegeven.
 2. Na het verstrijken van de in artikel 17.1 genoemde duur, wordt de Overeenkomst, behoudens beëindiging daarvan door opzegging door een der partijen, van rechtswege voortgezet voor een aansluitende periode van telkens één (1) jaar.
 3. Beëindiging van het Abonnement vindt Schriftelijk plaats door opzegging daarvan tegen het einde van de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 

Artikel 19: Gebruik Quiz(zen), Materiaal en Stemkasten

 1. Opdrachtgever mag de Quiz(zen) gedurende de maand of het kwartaal waarvoor deze ontvangen is onbeperkt gebruiken, door het organiseren van evenementen waarbij deelnemers de Quiz(zen) spelen.
 2. Zonder voorafgaande instemming van Quizzzit is Opdrachtgever niet gerechtigd het Materiaal zelf (dan wel door een derde) te (laten) onderhouden / repareren.
 3. Op het Materiaal rust een fabrieksgarantieperiode van één jaar. Voor zover ter zake het onderhoud / repareren van het Materiaal een beroep op de garantie kan worden gedaan en de kosten dienaangaande worden vergoed, hoeft Opdrachtgever deze kosten niet te dragen. Na het verstrijken van de garantieperiode dan wel voor zover de kosten voor onderhoud / reparatie niet door de fabrieksgarantie worden gedekt, komen deze kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever. 
 4. Zaken die niet expliciet in de Overeenkomst zijn benoemd, worden niet door Quizzzit geleverd. Daarvoor dient Opdrachtgever zelf te zorgen.
 5. Behoudens andersluidende afspraken blijft het Materiaal eigendom van Quizzzit, Opdrachtgever heeft het materiaal in bruikleen en is daarvoor een maandelijkse bijdrage aan Quizzzit verschuldigd. 
 6. Op het moment van beëindigen van de Overeenkomst dient Opdrachtgever al het Materiaal aan Quizzzit op eerste verzoek van Quizzzit te retourneren op de door Quizzzit aangegeven wijze. Eventuele daarmee gemoeide kosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Totdat het Materiaal geretourneerd is, dient Opdrachtgever dit als een goed gebruiker voor Quizzzit te houden. 

Artikel 20: Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever is de maandelijks in de Overeenkomst opgenomen kosten volledig en ineens bij vooruitbetaling aan Quizzzit verschuldigd op de in de Overeenkomst opgenomen betaalrekening.
 2. Quizzzit hoeft Opdrachtgever niet eerder de toegang tot de (eerste) Quiz(zen) te verschaffen dan het moment waarop betaling van de eerste betaalperiode (inclusief de borgsom) verschuldigd op grond van de Overeenkomst volledig heeft plaatsgevonden.
 3. Quizzzit heeft het recht de door Quizzzit gehanteerde en/of bij Overeenkomst overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari te indexeren conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de consumentenprijsindex.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het hebben en up to date houden van de software en hardware die Opdrachtgever voor het kunnen gebruiken van de Quiz(zen), voor zover niet door Quizzzit geleverd, nodig heeft. Wanneer blijkt dat de software of hardware niet compatible is (dan wel virussen bevat of onvoldoende geheugen heeft) voor het kunnen ontvangen en/of afspelen / gebruiken van de Quiz(zen), geschiedt dit volledig voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever. Deze situatie levert géén tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Quizzzit op en is géén reden voor het vroegtijdig opzeggen of ontbinden van de Overeenkomst.  

SPECIFIEKE VOORWAARDEN DEEL B: Eenmalige huurovereenkomst

Artikel 21: Betaling en prijzen

 1. Behoudens andersluidende afspraken ontvangt Opdrachtgever van Quizzzit in het kader van de Overeenkomst een factuur, welke factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum dient te zijn betaald op de in de factuur aangegeven wijze. Bij uitblijven van een tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Het verzenden van een ingebrekestelling is derhalve niet noodzakelijk.

Artikel 22: Gebruik Quiz(zen) en Materiaal

 1. Opdrachtgever krijgt een eenmalig gebruiksrecht van de Quiz(zen) en het Materiaal.
 2. Het Materiaal wordt op een in de Overeenkomst genoemd tijdstip door een vervoersdienst bezorgd op een door partijen overeengekomen locatie en dient door Opdrachtgever via de door Quizzzit aangegeven vervoersdienst op een in de Overeenkomst opgenomen datum door Quizzzit retour te zijn ontvangen. Bij gebreke van het afspreken van een datum voor het verzenden aan Opdrachtgever, zal Quizzzit ervoor zorgdragen dat het Materiaal in ieder geval de dag voordat gebruik van de Quiz(zen) en Stemkasten wordt gemaakt, uiterlijk om 18.00 uur bij Opdrachtgever worden afgeleverd. Bij gebreke van het afspreken van een datum voor het retourneren van de Quiz(zen) en Stemkasten, dient Opdrachtgever de Stemkasten uiterlijk voor 12.00 uur op de dag nadat gebruik van de Quiz(zen) en Stemkasten zijn gemaakt, op de door Quizzzit aangegeven wijze te retourneren.
 3. Zonder andersluidende afspraken dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het voor zover noodzakelijk  op- en afbreken, aan- en afsluiten, van het Materiaal.

Artikel 23: Voortijdig beëindigen Overeenkomst

 1. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst – hierna Annulering – is Quizzzit gerechtigd de volgende kosten standaard – als annuleringskosten – bij Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. 20% van de totaalprijs bij Annulering binnen 4 weken voor het in artikel 20 .1 bedoelde tijdstip;
  2. 50% van de totaalprijs bij Annulering binnen 3 weken voorafgaande het in artikel 20.1 bedoelde tijdstip;
  3. 100% van de totaalprijs bij Annulering binnen 2 weken voorafgaande aan het in artikel 20.1 bedoelde tijdstip.

Annuleringen kunnen uitsluitend Schriftelijk plaatsvinden.

 1. Opdrachtgever is naast de in artikel 23.1 genoemde kosten, verplicht de tot het moment van Annulering door Quizzzit daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Daartoe behoren onder meer, doch niet uitsluitend, de werkzaamheden die Quizzzit reeds in het kader van een op maat te maken Quiz heeft verricht.

Versie januari 2017